ปรัชญาวิทยาลัยฯ : การศึกษาดี เทคโนโลยีก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมพัฒนาชุมชน

thzh-CNenja

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
๒. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
๔. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ
๕. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
๖. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๘. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๙. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายธานี โนนใหม่

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสุกัญญารัตน์ ไพหนูสี

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายสันติพงษ์ พื้นนวล

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

น.ส.ไพรัตนา บุญบุตร

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายไพศาล วิศิษฎ์ศิลป์

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวรุตม์ ปัดถามา

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

ว่าที่ รต.ชาติณรงค์ ขุนทิพย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายจอนสันต์ อาลัยรัมย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายนำโชค กิ่งแสง

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายภัทรพงษ์ คงดี

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายณัฐพล ปุรณะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายบรรพต อุทัยแพน

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายศักดา เยวรัมย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายอนุชา คนล่ำ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

ว่าที่ รต.ญ.จุฑารัตน์ นาชัยสินธุ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายสุชาติ สร้อยนอก

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายเชิด คุ้มวงษา

เจ้าหน้าที่

นายสมพร ก่ำพิมาย

เจ้าหน้าที่

นายสมบูรณ์ อินโนนพะเนา

เจ้าหน้าที่

นายขจร แก้วพิมาย

เจ้าหน้าที่

นายสนอง แก้วพิมาย

เจ้าหน้าที่

นายกิตติพงษ์ ฟางหนองดู่

เจ้าหน้าที่

นางวิภาพร สุดใจ

เจ้าหน้าที่

นางไพรินทร์ เพียงโยธา

เจ้าหน้าที่

logo2

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

Chumphuang Industrial and Community Education College

 

ฝ่ายงานภายใน

hr

 

p

 

pn

 

V

 

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png6.png3.png5.png9.png2.png
วันนี้43
เมื่อวานนี้126
อาทิตย์นี้562
เดือนนี้169
รวม63592

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน

แผนกวิชา/งาน