ปรัชญาวิทยาลัยฯ : การศึกษาดี เทคโนโลยีก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมพัฒนาชุมชน

thzh-CNenja

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ
๒. จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๓. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
๔. บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๕. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๖. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
๗. ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
๘. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๙. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๑. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสุกัญญารัตน์ ไพหนูสี

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

น.ส.นิรมล อันทะสีดา

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายอรรถชัย เกิดเหลี่ยม

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางพจนีย์ ช่วยพิมาย

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายธานี โนนใหม่

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายภัทรพงษ์ คงดี

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายภานุพงศ์ สีทน

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายชาติชาย อินตะนัย

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

น.ส.สุภัสสรา อินทร์อุไร

เจ้าหน้าที่

น.ส.อัครยา มีดวงจันทร์

เจ้าหน้าที่

logo2

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

Chumphuang Industrial and Community Education College

 

ฝ่ายงานภายใน

hr

 

p

 

pn

 

V

 

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png6.png3.png5.png8.png7.png
วันนี้38
เมื่อวานนี้126
อาทิตย์นี้557
เดือนนี้164
รวม63587

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน

แผนกวิชา/งาน