ปรัชญาวิทยาลัยฯ : การศึกษาดี เทคโนโลยีก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมพัฒนาชุมชน

thzh-CNenja

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๒. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
๓. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
๔. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
๕. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
๗. จัดทำระเบียนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
๘. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๙. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๐. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายไพศาล วิศิษฎ์ศิลป์

หัวหน้างานปกครอง

น.ส.สุกัญญารัตน์ ไพหนูสี

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายอาวุธ เบียดนอก

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายจิระวัฒน์ วรรณพฤกษ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายอรรถชัย เกิดเหลี่ยม

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายสรศักดิ์ ใบสนธ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

น.ส.ศศิธร ทรายทอง

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

น.ส.สุจิตรตา จันขุนทด

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายสันติพงษ์ พื้นนวล

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายวรุตม์ ปัดถามา

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นางพจนีย์ ช่วยพิมาย

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายจอนสันต์ อาลัยรัมย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

ว่าที่ รต.ชาติณรงค์ ขุนทิพย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายบรรพต อุทัยแพน

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายณัฐพล ปุรณะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายสุทธิภัทร พลศรีพิมพ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

น.ส.สุภัสสรา อินทร์อุไร

เจ้าหน้าที่

น.ส.อัครยา มีดวงจันทร์

เจ้าหน้าที่

logo2

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

Chumphuang Industrial and Community Education College

 

ฝ่ายงานภายใน

hr

 

p

 

pn

 

V

 

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png6.png3.png5.png8.png0.png
วันนี้31
เมื่อวานนี้126
อาทิตย์นี้550
เดือนนี้157
รวม63580

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน

แผนกวิชา/งาน