ปรัชญาวิทยาลัยฯ : การศึกษาดี เทคโนโลยีก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมพัฒนาชุมชน

thzh-CNenja

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
๒. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกร
ในอนาคต แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ( อกท.)
องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย ( อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
๓. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
๕. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
๖. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
๗. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๙. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๐. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายอาวุธ เบียดนอก

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

น.ส.กัญญารัตน์ ไพหนูสี

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายจิระวัฒน์ วรรณพฤกษ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

น.ส.สุจิตรตา จันขุนทด

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายไพศาล วิศิษฎ์ศิลป์

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

น.ส.ไพรัตนา บุญบุตร

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายบรรพต อุทัยแพน

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายวชิรวิชญ์ นาพัว

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายชาติชาย อินตะนัย

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายศักดา เยวรัมย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายณัฐพล ปุรณะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายวชิระ พลค้า

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

น.ส.สุภัสสรา อินทร์อุไร

เจ้าหน้าที่

น.ส.อัครยา มีดวงจันทร์

เจ้าหน้าที่

logo2

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

Chumphuang Industrial and Community Education College

 

ฝ่ายงานภายใน

hr

 

p

 

pn

 

V

 

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png6.png8.png7.png2.png1.png
วันนี้58
เมื่อวานนี้86
อาทิตย์นี้334
เดือนนี้2194
รวม68721

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน

แผนกวิชา/งาน