ปรัชญาวิทยาลัยฯ : การศึกษาดี เทคโนโลยีก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมพัฒนาชุมชน

thzh-CNenja

1 1

1 2

ปรัชญาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ (Vision)
         ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน“วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เป็นแหล่งผลิตก าลังคนในสาขาวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม”

เป้าประสงค์ (GOAL)
        1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        2. ประชาชนได้รับบริการวิชาชีพ และการพัฒนาอาชีพ
        3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
       4. ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

พันธกิจ

         พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
         พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมบริการวิชาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สังคม
         พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความมั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ
         พันธกิจที่ 4 วิจัย สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

สภาพภูมิศาสตร์ (ที่ตั้ง) สถานศึกษา
         วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง อำเภอชุมพวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา มีระยะห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 110 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
                    ทิศเหนือ ติดกับอำเภอประทำย และอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
                    ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
                    ทิศใต้ ติดกับอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
                    ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอพิมาย และอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดการเรียนการสอน 3 ประเภทวิชา 8 สาขางาน ได้แก่

          ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
                                สาขางานยานยนต์
                                สาขางานช่างกลโรงงาน
                                สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                                สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
                                สาขางานการบัญชี
                                สาขางานการตลาด
                                สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
                                สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดการเรียนการสอน 2 ประเภท 8 สาขาวิชา ได้แก่

          ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
                                สาขางานเทคนิคเครื่องกล
                                สาขางานเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
                                สาขางานไฟฟ้า
                                สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
                                สาขางานการบัญชี
                                สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
                                สาขางานเทคนิคพลังงาน
                                สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์

logo2

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

Chumphuang Industrial and Community Education College

 

ฝ่ายงานภายใน

hr

 

p

 

pn

 

V

 

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png6.png8.png7.png2.png1.png
วันนี้58
เมื่อวานนี้86
อาทิตย์นี้334
เดือนนี้2194
รวม68721

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน

แผนกวิชา/งาน