ปรัชญาวิทยาลัยฯ : การศึกษาดี เทคโนโลยีก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมพัฒนาชุมชน

thzh-CNenja

1 1

1 2

ปรัชญาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ (Vision)
         ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน“วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เป็นแหล่งผลิตก าลังคนในสาขาวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม”

เป้าประสงค์ (GOAL)
        1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        2. ประชาชนได้รับบริการวิชาชีพ และการพัฒนาอาชีพ
        3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
       4. ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

พันธกิจ

         พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
         พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมบริการวิชาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สังคม
         พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความมั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ
         พันธกิจที่ 4 วิจัย สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

สภาพภูมิศาสตร์ (ที่ตั้ง) สถานศึกษา
         วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง อำเภอชุมพวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา มีระยะห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 110 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
                    ทิศเหนือ ติดกับอำเภอประทำย และอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
                    ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
                    ทิศใต้ ติดกับอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
                    ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอพิมาย และอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดการเรียนการสอน 3 ประเภทวิชา 8 สาขางาน ได้แก่

          ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
                                สาขางานยานยนต์
                                สาขางานช่างกลโรงงาน
                                สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                                สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
                                สาขางานการบัญชี
                                สาขางานการตลาด
                                สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
                                สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดการเรียนการสอน 2 ประเภท 8 สาขาวิชา ได้แก่

          ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
                                สาขางานเทคนิคเครื่องกล
                                สาขางานเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
                                สาขางานไฟฟ้า
                                สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
                                สาขางานการบัญชี
                                สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
                                สาขางานเทคนิคพลังงาน
                                สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์

logo2

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

Chumphuang Industrial and Community Education College

 

register online

 

register Use1

 

ฝ่ายงานภายใน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายวิชาการ

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png0.png0.png6.png1.png4.png
วันนี้25
เมื่อวานนี้1
อาทิตย์นี้26
เดือนนี้596
รวม614

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน

แผนกวิชา/งาน

แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน