ปรัชญาวิทยาลัยฯ : การศึกษาดี เทคโนโลยีก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมพัฒนาชุมชน

thzh-CNenja

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
๒. ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือ โครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ ๑๐๘ อาชีพ เป็นต้น
๔. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ
๕. ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
๗. ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหา ป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
๘. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ
๙. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๑. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายธรณินทร์ ผลสุข

หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

น.ส.นิรมล อันทะสีดา

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายกิตติพงษ์ หลงพิมาย

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางปิ่นปินัทธ์ ผลสุข

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายจิระวัฒน์ วรรณพฤกษ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายสรศักดิ์ ใบสนธ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายวรุตม์ ปัดถามา

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายวัชระพงษ์ หงษ์บุญ

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางพจนีย์ ช่วยพิมาย

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายสันติพงษ์ พื้นนวล

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายภัทรพงษ์ คงดี

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายจอนสันต์ อาลัยรัมย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายบรรพต อุทัยแพน

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายณัฐพล ปุรณะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายภานุพงษ์ สีทน

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายศักดา เยวรัมย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

น.ส.สุภัสสรา อินทร์อุไร

เจ้าหน้าที่

น.ส.อัครยา มีดวงจันทร์

เจ้าหน้าที่

logo2

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

Chumphuang Industrial and Community Education College

 

ฝ่ายงานภายใน

hr

 

p

 

pn

 

V

 

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png6.png3.png5.png8.png4.png
วันนี้35
เมื่อวานนี้126
อาทิตย์นี้554
เดือนนี้161
รวม63584

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน

แผนกวิชา/งาน