ผู้บริหาร

ดร.สุทธิพล พลศรีพิมพ์

ป้ายหน้าวิทยาลัยฯ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
อาคารช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
อาคารพณิชยการ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

รองผู้อำนวยการ(รักษาการ)

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

นางสาวนิรมล อันทะสีดา

Create the home you've always wanted

Fresh Ideas

Discover design ideas

Outside the Home

We extend our living spaces

Building Future

We design new homes

Simple Style

We work with natural shade

Home Accessories

The level of our creativity

Kitchen Design

Good kitchen design means

Enter your text here !!!

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

เขียนโดย Joomla

This is a sample blog posting.

If you log in to the site (the Author Login link is on the very bottom of this page) you will be able to edit it and all of the other existing articles. You will also be able to create a new article and make other changes to the site.

As you add and modify articles you will see how your site changes and also how you can customise it in various ways.

Go ahead, you can't break it.

เขียนโดย Joomla

Your home page is set to display the four most recent articles from the blog category in a column. Then there are links to the next two oldest articles. You can change those numbers by editing the content options settings in the blog tab in your site administrator. There is a link to your site administrator in the top menu.

If you want to have your blog post broken into two parts, an introduction and then a full length separate page, use the Read More button to insert a break.

อ่านเพิ่มเติม: About your home page
เขียนโดย Joomla

Your site has some commonly used modules already preconfigured. These include:

  • Image Module which holds the image beneath the menu. This is a Custom module that you can edit to change the image.
  • Most Read Posts which lists articles based on the number of times they have been read.
  • Older Articles which lists out articles by month.
  • Syndicate which allows your readers to read your posts in a news reader.
  • Popular Tags, which will appear if you use tagging on your articles. Just enter a tag in the Tags field when editing.

Each of these modules has many options which you can experiment with in the Module Manager in your site Administrator. Moving your mouse over a module and clicking on the edit icon will take you to an edit screen for that module. Always be sure to save and close any module you edit.

Joomla! also includes many other modules you can incorporate in your site. As you develop your site you may want to add more module that you can find at the Joomla Extensions Directory.

เขียนโดย Joomla

Templates control the look and feel of your website.

This blog is installed with the Protostar template.

You can edit the options by clicking on the Working on Your Site, Template Settings link in the top menu (visible when you login).

For example you can change the site background color, highlights color, site title, site description and title font used.

More options are available in the site administrator. You may also install a new template using the extension manager.