logo วิทยาลัยฯ

logo

ฝ่ายงานภายใน

เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (sar) ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (sar) ปีการศึกษา 2562

SAR2562 S

(1)คำนำ 2562
(2)คำชี้แจง 2562
(3)สารบัญ 2562
(4)ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
(5)ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
              (5)2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
              (6)2.2 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
              (7)2.2 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
              (8)2.3 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
              (9)2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ฯ
              (10)2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2562
(11) ส่วนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(12) ส่วนที่ 4 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา(4.1)
(13) ส่วนที่ 4 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา(4.2)
(14) ส่วนที่ 4 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา(4.3)
(15) ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
(16)ส่วนที่ 6 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(17)คณะทำงาน

 File รวม SAR_2562.rar