logo วิทยาลัยฯ

logo

ฝ่ายงานภายใน

(โครงการเพื่อสังคม)โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ อบต.โนนรัง

 

โดยมี ผอ.ดร.สุทธิพล  ผลศรีพิมพ์ ให้เกียรติร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ อบต.โนนรัง 
ดำเนินกิจกรรมโดยคณะครูแผนกวิชาการบัญชี (วิทยากร โรงเรียนผู้สูงอายุ)

c8996f81b215a42f5d86cd09497028cc2 37661928 ๒๐๐๘๐๕ 4

c8996f81b215a42f5d86cd09497028cc2 37661928 ๒๐๐๘๐๕

c8996f81b215a42f5d86cd09497028cc2 37661928 ๒๐๐๘๐๕ 0

c8996f81b215a42f5d86cd09497028cc2 37661928 ๒๐๐๘๐๕ 2

c8996f81b215a42f5d86cd09497028cc2 37661928 ๒๐๐๘๐๕ 1