logo วิทยาลัยฯ

logo

ฝ่ายงานภายใน

(โครงการเพื่อสังคม บ้านขี้เหล็ก) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center (ต่อเนื่อง)

(โครงการเพื่อสังคม) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center (ต่อเนื่อง)

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center (โครงการต่อเนื่อง) วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาธิปไตรบ้านขี้เหล็ก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

107820

S 18636921

S 18636924

S 18645072

11666

11668S 18636929S 18645069S 18645074